VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusio asmens su sunkia negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

Globos namų vizija:

Globos namų gyventojai tampa savarankiški ir kuo mažiau priklausomi nuo personalo, sugeba planuoti savo veiklą ir, galbūt, net grįžti į visuomenę.

Globos namų misija:

Teikti Globos namų gyventojams kokybiškas paslaugas, kad jų pasėkoje kiekvienam gyventojui būtų suteikiama galimybė individualiems sugebėjimams vystyti, užtikrinti jų teises bei interesus, skatinti integruotis visuomenėje.

Globos namų veiklos tikslas:

Padėti senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir asmenims su sunkia negalia patenkinti savo būtinus poreikius, saugoti ir ginti jų teises ir interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti gebėjimus pasirūpinti savimi ir skatinti integruotis visuomenėje.

Socialinė globa – kai asmeniui sudaroma galimybė ugdyti saviraišką ir įgūdžius, pagal galimybes savarankiškai tvarkyti savo buitį, suteikiant žmogaus orumo nežeidžiančią pagalbą, skatinančią padėti palaikyti ar kompensuoti prarastą savarankiškumą ir ugdyti gebėjimus gyventi visuomenėje, įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, šeima ir artimaisiais giminaičiais.


PRIĖMIMO TVARKA

Į centrą priimami asmenys, turintys Socialinės paramos skyriaus išduotą siuntimą nuo siuntimo išdavimo (išsiuntimo) dienos nepraėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Centre neapgyvendinamas asmuo, kuris apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

 

Atvykęs į  centrą asmuo pateikia:

1. asmens tapatybės dokumentą;

2. išrašą iš medicininių dokumentų apie paskirtą / pakeistą gydymą, jeigu teikiant dokumentus dėl  paslaugų skyrimo sveikatos priežiūros įstaigos užpildytame medicinos dokumentų išraše (forma 027a.jpg ) ši informacija nenurodyta.

3. šeimos gydytojo pažymą įrodančią, kad nesergama ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.


Asmuo, kuriam skirtos trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugos 6 mėn. per metus, pirmą kartą į centrą atvyksta siuntime nurodytu laikotarpiu, vėliau asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pateikia prašymą centrui raštu, kuriame nurodo kokiam laikotarpiui pageidauja gauti paslaugas.