VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusio asmens su sunkia negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

Socialinių paslaugų skyrimas:

Dokumentų, reikalingų pateikti apgyvendinant naujai atvykstantį asmens globos namuose, sąrašas:

1. Prašymą dėl socialinės globos (pildoma įstaigoje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir kt.).
4. Išrašą iš medicininių dokumentų apie paskirtą / pakeistą gydymą, jeigu teikiant dokumentus dėl paslaugų skyrimo sveikatos priežiūros įstaigos užpildytame medicinos dokumentų išraše forma 027a.jpg ši informacija nenurodyta.
5. Šeimos gydytojo pažymą įrodančią, kad nesergama ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Asmens apgyvendinimas

1. Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:
1.1. aktyviąja tuberkulioze;
1.2. ūmiais infekciniais susirgimais;
1.3. somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų globos namuose gyvenančių asmenų sveikatai.
2. Globos namuose apgyvendinami asmenys tik pagal nukreipimą ir su būtinais apgyvendinimui dokumentais:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ATK, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
2.2. pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą arba patvirtinantį, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
2.3. neįgaliojo pažymėjimas;
2.4. darbingumo lygio pažyma (suaugusiems asmenims su negalia), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);
2.5. medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
2.6. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
2.7. siuntimas;
2.8. savivaldybės komisijos parengti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;
2.9. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
2.10. sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
2.11. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos finansavimo sutartis.
3. Priimant gyventoją į Globos namus, sudaroma sutartis tarp asmens (asmens globėjo) ir Globos namų (jo įgalioto asmens). Sutartyje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.
4. Atsiradus naujoms aplinkybėms, sutartis peržiūrima, gali būti keičiama arba papildoma šalių raštišku susitarimu.
5. Gyventojui, pagal teisės aktais nustatytas normas suteikiamas gyvenamasis plotas, aprūpinama reikalingu inventoriumi;
6. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, interesus, charakterius, poreikius.
7. Esant būtinumui, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu.


Daugiau informacijos:

TEIKIAMOS PASLAUGOS

UŽIMTUMAS

IŠVYKIMAS