Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė", 305674970 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas pavardė, tel.nr., el. paštas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970 Valdomas elektronines sistemas. VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970, nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970, naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų užklausas;

2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

 

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

3. VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu paliatyvairslauga@gmail.com;

4. VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu paliatyvairslauga@gmail.com;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė“, 305674970 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu paliatyvairslauga@gmail.com.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-06-19.